Skip to main content

เราใช้วิธีปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับสากล เรายึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ถูกต้องจากกลุ่มบริษัทของเรา
(Global Health and Safety Best Practice Group)