Skip to main content

ความเป็นผู้นำของเรา

OCS เป็นบริษัทเอกชน แต่แผนการกำกับดูแลของเรานั้นสามารถสร้างขึ้นจากการกำกับดูแลกิจการที่สามารถนำไปใช้กับองค์กรของรัฐที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหราชอาณาจักร

ความสำเร็จของเรา

อ่านเพิ่ม