Skip to main content

พีซีเอส ประเทศไทย ต้อนรับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมย้ำจุดยืนโครงการประเทศเพื่อนบ้าน