Skip to main content

พีซีเอส และฟู้ดเฮ้าส์ฯ ได้รับใบรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ประจำปี 2566 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO)