Skip to main content

สิ่งแวดล้อม

การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

เพราะงานของเราส่วนใหญ่เกิดขึ้นนอกสำนักงานของเรา ดังนั้นเราจึงทำงานร่วมกันเพื่อให้พันธสัญญาเป็นจริง ไม่ได้เกี่ยวกับเราเพียงเท่านั้น แต่เกี่ยวกับการที่เราช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถทำได้ตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของพวกเขาได้และก่อให้เกิดการเปลี่ยนทางทางบวกในห่วงโซ่อุปทานของเราที่กว้างขึ้น

พันธสัญญาเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ที่เราเข้าร่วมนั้นเป็นพันธสัญญาที่ชัดเจน หน้าที่ของผมคือดูแลว่าพันธสัญญาเหล่านี้ได้ผสมผสานเข้ากับวงจรการวางแผนธุรกิจของเราอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จ

เจมส์ ดาร์นตัน
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัทโอซีเอส

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของโอซีเอส

อ่านเพิ่มเติม