Skip to main content

การสนับสนุนชุมชน

ทีมงานแนวหน้าของเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชนทุกวันไม่ว่าจะเป็นที่ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สนามบิน และพื้นที่อื่นๆ เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เราทำงานและทำหน้าที่ในการริเริ่มสร้างสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคนไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อชุมชนของเรา